USD -

28.05 /

27.65

EUR -

33.35 /

32.75

Четвер, 25 листопада 2021 13:41

Опікунська рада: виконком затвердив склад та Положення

Тишківка. 25 листопада. «Громада». Сьогодні, 25 листопада, під час чергового засідання, виконавчий комітет затвердив Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Тишківської сільської ради та склад опікунської ради, інформує «Громада».

Відповідно до п.4 частини б ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 06.11.2017 року №1758 «Про затвердження рішення колегії Мінсоцполітики України від 27 жовтня 2017 року «Про запровадження інтегрованої моделі у сфері соціального захисту населення» та доручення Міністерства соціальної політики України від 27.12.2017 року №1396/0/131-17/175 в частині питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними та обмежено дієздатними особами, з метою дотримання принципів законності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності повнолітніх громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Тишківської сільської ради (додаток 1).
2. Внести зміни до складу опікунської ради при виконавчому комітеті Тишківської сільської ради та затвердити в новій редакції (додаток 2).
ПОЛОЖЕННЯ про опікунську раду при виконавчому комітеті Тишківської сільської ради

1. Загальні положення
1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Тишківської сільської ради (далі - Опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом і створюється з метою надання допомоги виконавчому комітету у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування. Опікунська рада є дорадчим органом, головним завданням якого є попередній розгляд питань, що входять до компетенції органу опіки та піклування.
1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за №387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань, а також цим Положенням.
1.3. Діяльність Опікунської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.
1.4. На підставі висновків та рекомендацій Опікунської ради, орган опіки та піклування, а саме виконавчий комітет сільської ради, приймає рішення.
1.5. До складу Опікунської ради входять представники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти. Склад Опікунської ради та зміни до її складу затверджуються рішенням виконавчого комітету Тишківської сільської ради.
1.6. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є перший заступник сільського голови Тишківської сільської ради. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.
2. Основні завдання та повноваження Опікунської ради
2.1. Основним завданням Опікунської ради є розгляд та прийняття відповідних проектів рішень і рекомендацій з питань соціально-правового захисту осіб, визнаними судом недієздатними чи обмежено дієздатними, фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.
2.2. На розгляд опікунської ради виносяться питання, які потребують прийняття відповідного рішення органу опіки та піклування щодо:
- розгляду повідомлень фізичних, юридичних осіб про громадян, які потребують опіки чи піклування;
- встановлення опіки над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом недієздатними;
- встановлення піклування над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом обмежено дієздатними;
- призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;
- звільнення помічника від виконання обов’язків за письмовою заявою фізичної дієздатної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника, або письмовою заявою помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним обов’язків помічника дієздатної фізичної особи;
- погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування; встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках;
- розгляду звернень щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) обов'язків щодо підопічних;
- розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників);
- припинення опіки чи піклування та звільнення опікуна (піклувальника) від повноважень;
- участі у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);
- інших питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування.
2.3. Опікунська рада організовує роботу по формуванню та веденню обліку осіб, які мають статус недієздатних, обмежено дієздатних осіб.
2.4. На своїх засіданнях опікунська рада може розглядати і заслуховувати:
- інформації членів Опікунської ради про наслідки обстежень стану утримання та обслуговування підопічних у сім'ях опікунів (піклувальників), в закладах, до яких вони влаштовані, про збереження і охорону належного підопічним майна, витрачання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, використання прибутків від їх майна та грошових вкладів;
- звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов'язків щодо підопічних.
2.5. Опікунська рада має право:
- одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідні для її діяльності матеріали від державних органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій різних форм власності та громадян;
- брати участь у судових засіданнях у справах за заявами про визнання осіб недієздатними (обмежено дієздатними), у справах щодо захисту майнових та житлових прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;
- залучати до роботи опікунської ради представників виконавчих органів для підготовки пропозицій з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування.
3. Організація діяльності опікунської ради
3.1. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання опікунської ради є правомочним за присутності на ньому більшості членів від її загального складу.
3.2. Організація скликання засідання опікунської ради та запрошення на засідання заявників покладається на її секретаря по мірі надходження матеріалів.
3.3. Засідання опікунської ради веде її голова або за його відсутності заступник.
3.4. Голова опікунської ради:
- здійснює розподіл повноважень між членами опікунської ради;
- перед винесенням матеріалів на розгляд опікунської ради уважно вивчає їх, проводить бесіди з особами, яких передбачається призначити опікунами (піклувальниками), заінтересованими особами у вирішенні питань соціального захисту недієздатних та обмежено дієздатних осіб;
- має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів ради під час прийняття рішення на засіданні.
3.5. Секретар опікунської ради:
- приймає матеріали, які розглядатимуться на засіданні опікунської ради, не менш як за 3 дні до засідання з метою реєстрації, ознайомлення і формування порядку денного.
- реєструє документи, які надходять на розгляд опікунської ради;
- веде протоколи засідань та готує витяги з протоколу опікунської ради. Протоколи засідань, витяги з протоколів та порядки денні зберігаються у секретаря. Обов’язки секретаря опікунської ради покладаються на спеціаліста відділу соціального захисту населення, на якого покладено обов’язки ведення питань опіки та піклування. У разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради, виконання його обов’язків покладається головою опікунської ради на одного з членів опікунської ради.
3.6. Протокол засідання опікунської ради та витяги з нього підписуються головою (у разі його відсутності - заступником голови) та секретарем (членом, опікунської ради, що виконував його обов'язки).
3.7. З питань, внесених на розгляд опікунської ради, доповідають члени опікунської ради, представники органів місцевого самоврядування. Кожне питання, як правило, розглядається і обговорюється в присутності заявника (заявників). Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за наявності їх письмової згоди (прохання).
3.8. Рішення опікунської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. Окрема думка члена ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі та додається до протоколу засідання опікунської ради.
4. Строки розгляду справ
4.1. Рішення по матеріалах, що надходять до Опікунської ради і не потребують додаткового розгляду, приймається в місячний термін в робочому порядку.
5. Прикінцеві положення
5.1. Члени Опікунської ради виконують свої обов'язки на громадських засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм власності зобов'язані сприяти діяльності Опікунської ради та її членів.
5.2. Члени Опікунської ради не повинні розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали в результаті роботи опікунської ради.
Склад опікунської ради при виконавчому комітеті Тишківської сільської ради

Голова опікунської ради – перший заступник сільського голови
Стаднік Михайло Володимирович
Заступник голови опікунської ради - в.о. директора ЦСП
Тишківської сільської ради
Кленик Наталія Миколаївна
Секретар опікунської ради –
Члени опікунської ради: - Шудря Олена Яківна
- Поліщук Оксана Іванівна
- Гармаш Людмила Миколаївна
- Слободян Оксана Іванівна
- Тернавська Тетяна Володимирівна
- Литвиненко Ельвіра Казанфарівна
- Головань Лариса Анатолівна
- Зазимко Нінель Василівна
- Козицька Аліна Сергіївна
- Рябченко Валентина Іванівна

 

Переглянуто 296 разiв
Категорія: Суспільство
Оцініть матеріал
(2 Голосів)
  1. Новини
  2. Популярно
Інтернет-магазин жіночого одягу для сну
Футбол
Сучасна бізнес література

Суші Джан в Кропивницькому